בחר מדינה

מיטרוניקס בע"מ

("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ה' ה- 5 בינואר 2017, בשעה 14:00,
במשרדי החברה שבקיבוץ יזרעאל. על סדר יומה של האסיפה:

  1. מינוי מחדש של הדירקטורים החיצוניים. הצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים המועמדים תעשה בנפרד.
  2. אישור חידוש מדיניות התגמול.
  3. אישור חידוש הסכם אספקת שירותי כח אדם שנחתם עם קיבוץ יזרעאל - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, בעל השליטה בחברה.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, יחול ביום ה' ה- 1 בדצמבר, 2016, בתום יום המסחר בבורסה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ה' ה- 26 בדצמבר, 2016; המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה למשרד הרשום של החברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כח אשר הוסמך לכך כדין, ובלבד שיפוי הכח יופקד במשרדה הרשום של החברה, לא יאוחר מ- 48 שעות לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה.

מידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום של האסיפה ניתן למצוא בדו"ח המיידי שפרסמה החברה ביום 30 בנובמבר 2016 (מספר אסמכתא:2016-01-135052) אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ -http://maya.tase.co.il וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך -http://www.magna.isa.gov.il.

מיטרוניקס בע"מ                  

In connection with GDPR implementation, we added our Privacy Policy Accept