בחר מדינה

מיטרוניקס בע"מ

("החברה")

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה שתתקיים ביום ג' ה- 7 במאי 2019, בשעה 14:00,
במשרדי החברה שבקיבוץ יזרעאל. על סדר יומה של האסיפה:

  1. דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018.
  2. מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר: קוסט, פורר, גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2018.
  3. מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים אשר כהונתם תימשך כדין).
  4. אישור תקרה ויעדי מענק שנתי למנכ"ל החברה, מר אייל טריבר, לשנת 2019, בהתאם למדיניות התגמול של החברה.
  5. אישור העלאת שכרו של מנכ"ל החברה, מר אייל טרייבר.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה האמורה לעיל, יחול ביום ה' ה- 4 באפריל, 2019, בתום יום המסחר בבורסה; המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום א' ה- 28 באפריל, 2019; המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה למשרד הרשום של החברה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. בעלי המניות של החברה רשאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כח אשר הוסמך לכך כדין, ובלבד שיפוי הכח יופקד במשרדה הרשום של החברה, לא יאוחר מ- 48 שעות לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה.

מידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום של האסיפה ניתן למצוא בדו"ח המיידי שפרסמה החברה ביום 24 במרץ 2019 (מספר אסמכתא:2019-01-025357) אותו ניתן למצוא באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ -http://maya.tase.co.il וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך -http://www.magna.isa.gov.il.

מיטרוניקס בע"מ                  

In connection with GDPR implementation, we added our Privacy Policy Accept